Visualització de contingut web

Finalitats i funcions del Museu de Belles Arts de València

Finalitats i funcions del Museu de Belles Arts de València

El Museu de Belles Arts de València dirigirà la seua actuació al coneixement, foment, difusió, ús social i educatiu de la institució amb la finalitat de convertir-se en un espai de coneixement, debat, vincle social i participació de la societat valenciana.

Amb caràcter general, i sense perjudici de les disposicions en matèria de museus de titularitat estatal, el Museu de Belles Arts de València té les funcions següents:

 • Realitzar actuacions encaminades a convertir el Museu en un centre de referència nacional i internacional en el coneixement, la comprensió i la difusió de les col·leccions artístiques, en els vessants científic, expositiu i comunicatiu.
 • Promoure i impulsar la projecció internacional del Museu.
 • Donar resposta a la demanda cultural de qualitat dels museus, com a element de competitivitat turística.
 • Garantir la protecció i conservació, i promoure l'enriquiment i les millores dels béns mobles de valor històric que integren el seu patrimoni o que es troben depositats en aquest, especialment els vinculats a la Comunitat Valenciana.
 • Exhibir ordenadament les col·leccions en condicions adequades per a la seua contemplació i estudi.
 • Promoure l'accessibilitat universal a les col·leccions, de manera que es garantisca en tot cas la conservació, documentació i restauració de les obres d'art i la seua preservació per a les generacions futures.
 • Facilitar l'estudi de les col·leccions al personal investigador, sense perjudici de les restriccions que per raó de la conservació dels béns custodiats puguen establir-se.
 • Impulsar el coneixement, la difusió i la comunicació de les obres i la identitat cultural del patrimoni històric del Museu.
 • Prestar els serveis d'assessorament, informació, estudi o dictamen de caràcter científic que li siguen requerits pels òrgans competents de l'Administració general de l'Estat i de la Generalitat, o que es deriven dels convenis o contractes atorgats amb entitats públiques o privades o amb persones físiques, en les condicions i requisits que legalment es determinen.
 • Contribuir a la formació i perfeccionament del personal especialitzat en museologia i museografia per a atendre les necessitats i serveis del Museu.
 • Generar i difondre la investigació museística, a través del desenvolupament de programes d'investigació i l'establiment de relacions de cooperació amb altres museus, universitats, centres d'investigació o institucions culturals nacionals o estrangeres per a afavorir l'intercanvi d'experiències o coneixements, organitzar exposicions temporals i desenvolupar accions conjuntes que puguen contribuir a dur a terme millor les seues respectives finalitats.
 • Impulsar la responsabilitat social corporativa.
 • Contribuir al debat i la reflexió amb el sector professional dels museus.
 • Aconseguir un museu que garantisca la màxima eficiència, eficàcia i sostenibilitat en l'ús dels recursos a través d'una gestió orientada a la qualitat i la innovació.
 • Implementar una estratègia general dels sistemes d'informació i dotar el Museu d'un sistema tecnològic adequat a les necessitats actuals.